Autoestima acadèmica

Els alumnes que tenen èxit en el rendiment escolar se senten millor amb ells mateixos i desenvolupen una actitud positiva davant l'aprenentatge. Per contra, aquells que presenten un rendiment insuficient, s'autodefineixen negativament en el camp acadèmic i la seva actitud davant l'aprenentatge tendeix a ser de rebuig.

L'autoestima acadèmica fa referència a l'autopercepció de l'aptitud per tenir èxit en la vida escolar, específicament la capacitat per rendir de forma òptima. Inclou també l'autovaloració de les habilitats intel·lectuals: sentir-se intel·ligent, creatiu, ser constant, tenir profunditat per pensar, ser reflexiu, tenir habilitat pels idiomes o les matemàtiques...

Per tant, és important que l'alumnat desenvolupi una autoestima positiva, sentint-se competents en els diferents aspectes i percebent-se capaços d'enfrontar-se a una situació amb èxit.