Autoestima i motivació

Un dels factors més importants és l'autoestima, la qual cal fomentar per augmentar-ne el nivell i d'aquesta manera millorar el benestar psicològic de l'alumne/a, ja que si l'autoestima és positiva els progressos en tots els altres àmbits seran evidents. Per tant, l'autoestima és molt important en la personalitat, en l'assoliment de la identitat i en l'adaptació a la societat; és a dir, és el grau en què les persones tenen sentiments positius o negatius sobre sí mateixos i del seu propi valor, de manera que es basa en tots els pensaments, sentiments, sensacions i experiències recollides al llarg de la vida de l'individu.

Per altra banda, un altre aspecte a tenir en compte és la motivació, la qual ens empeny a fer unes coses i no unes altres. És un fenomen indispensable per l'aprenentatge perquè modifica variables com l'atenció, la concentració, la persistència i la tolerància a la frustració.

Quan una persona està motivada, la tasca que se li proposa forma part de les seves prioritats en aquell moment, mentre que quan està desmotivada, les seves prioritats no són les que s'esperen i probablement, si pogués escollir, faria una altra activitat.

Per tant, motivar consisteix en canviar els interessos i les prioritats d'una persona i fer que s'interessi per coses que abans no li despertaven cap tipus d'interès.