Dificultats d'aprenentatge

Els trastorns d'aprenentatge afecten als processos psicològics bàsics relacionats amb la comprensió, i l'ús del llenguatge, tant oral com escrit, de manera que poden manifestar-se en una manca d'habilitat per escoltar, parlar, llegir, escriure, lletrejar o fer càlculs matemàtics. Tanmateix, són una causa freqüent del baix rendiment acadèmic, ja que condicionen que un alumne/a amb un nivell normal d'intel·ligència aconsegueixi avançar en els aprenentatges de forma adequada, de manera que hi ha una certa distància entre el seu rendiment real i el seu rendiment potencial.

Cal tenir en compte que no existeix un patró únic, de manera que cada alumne/a mostrarà diferent grau i tipus de fortaleses i debilitats que afavoriran o dificultaran l'assoliment de les competències bàsiques.