Intel·ligència Emocional

Un factor primordial per treballar l'autoestima i la motivació és la intel·ligència emocional, que consisteix en la capacitat de gestionar correctament les emocions. És refereix a la capacitat de sentir, entendre, controlar i modificar els estats emocionals en un mateix i en les persones que ens envolten.

És una eina que té moltes funcions útils en molts àmbits de la nostra vida. Per una banda, és la base del benestar psicològic, ja que ajuda en el desenvolupament de la personalitat; contribueix en la salut física, disminuint o eliminant els malestars psicosomàtics i prevenint malalties produïdes per desequilibris emocionals com l'ansietat, la tristesa, l'angoixa, la por...

També afavoreix en la motivació, ja que ens acosta a allò que ens agrada i ens allunya de les coses desagradables. A més, ens permet relacionar-nos millor amb les persones del nostre entorn, perquè segons com ens sentim emocionalment determina com ens comuniquemo ens comportem amb els altres.

Així doncs, tenir una alta Intel·ligència emocional comporta més facilitat per prendre consciència de les pròpies emocions, comprendre els sentiments dels demés, tolerar les pressions i les frustracions i adoptar una actitud més empàtica.

Per tant, la intel·ligència emocional és el resultat de tenir aquestes cinc habilitats:

  • Autoconeixement emocional: reconèixer els sentiments i estats d'ànim propis.
  • Autocontrol emocional: saber autoregular els sentiments i estats d'ànim propis.
  • Automotivació: actitud positiva i satisfacció en fer les coses bé.
  • Empatia: reconèixer les emocions i els sentiments dels altres.
  • Relacions interpersonals: habilitats socials, assertivitat i resolució de conflictes.

Les persones que tenen una elevada intel·ligència emocional acostumen a ser extravertides i alegres, i a donar-li la volta a les seves preocupacions. Tenen una gran capacitat per comprometre's amb les coses, pel que solen adoptar responsabilitats. Se senten a gust amb elles mateixes i amb les persones del seu entorn social. A més, tenen una visió positiva d'elles mateixes i superen abans i millors les adversitats de la vida.